0 Verbondswerking
GLOBAAL CONCEPT VOOR DE VERBONDSWERKING / WERKZAAMHEDEN


De Rederijkerij in vroegere eeuwen.

De grootste betekenis van de rederijkerij lag op het cultuur-historisch vlak.
De Kamers beoefenden allerhande vormen van cultuur. Zo behoorden tot hun voornaamste activiteiten onder meer :


Gedichten schrijven en voordragen :
Dit blijkt uit de refereinfeesten en –wedstrijden o.m. te Gent in 1539.
De rederijkersliteratuur wordt veel verguisd omdat men ze afmeet met de eisen die we daar nu aan stellen.
Om ze rechtvaardig te beoordelen moet men ze in hun historische context plaatsen.

Toneel spelen ( in’t vroede, in’t zotte, in ’t amoureuze):
Hierbij dient opgemerkt dat, hoeveel impact het spel van sinne ook had op het volk,
(denken we maar aan hun invloed op de godsdienstberoerten), de Landjuwelen toch gewonnen werden met het esbattement.
Uit die geschreven en gespeelde teksten, blijkt duidelijk de drang naar vrijheid en naar behoud van de moedertaal;
dit laatste vooral op het einde van de 18de eeuw.

Zingen :
Talrijke factors schreven ook liederen en regelmatig werden tijdens rederijkerswedstrijden prijzen uitgereikt voor het lied.

Musiceren:
Dat sommige Kamers , zeker in Nederland, ook deze kunstvorm beoefenden vinden wij terug in de blazoenen van de “ Goudsbloem” uit Gouda,
van de “Ackerboom” uit Vlaardingen en van de “Haselieren” uit Hazerswoude.

Schilderen :
Regelmatig stond op het wedstrijdprogramma een prijs voor het mooiste blazoen.
Het ging er niet om een kopie van het echte kamerblazoen maar om een fantasie waarin echter de hoofdelementen van het officiële stuk moest voorkomen.
Het feit dat op de bewaarde blazoenen slechts bij uitzondering een signatuur voorkomt,
bewijst dat het hier niet gaat om het werk van een bepaalde meester, maar om een prestatie van één of meerdere leden van de Kamer.

Stadsfeesten organiseren :
Oorspronkelijk werd het inrichten van officiële feesten en plechtigheden toevertrouwd aan de schuttersgilden.
In de loop van de XVde eeuw namen de rederijkers deze taak over.
Maar de “sociale rol” mag niet onderschat worden:
Ze brachten niet alleen vermaak voor de burgerij, maar bovendien waren ze, door het samenbrengen van mensen uit verschillende standen
en hun regelmatig bezig zijn met TAAL, echte beschavingsinstituten.

Hedendaagse Kamerwerking

Wanneer een vereniging zich “Rederijkerskamer” noemt mag men aannemen dat zij de werking van de vroegere kamer wenst verder te zetten,
zij het natuurlijk in eigentijdse vorm.
Het mag immers geen folkloristisch gedoe worden.
Aan de hand van deze gegevens valt te bepalen welke activiteiten een Rederijkerskamer, die naam waardig, dient te beoefenen.
Opzoeken of aanvullen van deze gegevens van de Kamer en het zorgvuldig bewaren en inventariseren van het kamerpatrimonium.
Naast toneel, zang en /of muziek als hoofdbezigheid, interesse wekken voor de verschillende culturele disciplines
door het inrichten, bijwonen, bezoeken van tentoonstellingen , congressen en musea .

Meewerken aan stadsfeestcultuur.
Het aantrekken van de jeugd, opdat onze strijd geen achterhoedegevecht wordt, wat een gevaar zou betekenen voor het behoud van onze taal.


TAKEN VAN HET VERBOND

Het Verbond heeft zich bij zijn oprichting tot doel gesteld :
 1. Inrichting jaarlijks Rederijkerscongres
  1. academische zitting waarop de plaatselijke of gewestelijke rederijkersgeschiedenis wordt belicht
   en uitdrukkelijk de aandacht wordt gevestigd op het feit dat Nederland en Vlaanderen één taalgebied vormen.
   Eventueel aangevuld met een tentoonstelling van de plaatselijke of gewestelijke Rederijkersarchieven en/of museumstukken.
  2. Ruime gelegenheid bieden voor onderlinge contacten tussen Rederijkerskamers.
  3. Een wedstrijd voor Rederijkerskamers organiseren.

 2. Nieuwe impulsen geven aan de Rederijkerij
  Via allerlei aangepaste middelen nieuwe impulsen geven , om na 500 jaar de rederijkerij opnieuw ruimere naambekendheid te geven.
  Hoe :
  • via lessenpakket de Rederijkerij bij de jeugd ter kennis brengen.
  • Inrichten van studiedagen over actuele rederijkersproblemen.
  • Contacten onderhouden met de academici begaan met de historiek van de Kamers.

 3. Meehelpen bewaren van ons Cultureel Erfgoed
  Hoe :
  • Opzoekingswerk over de historische achtergronden van de Kamers, geschiedenis die deel uit maakt van ons cultureel patrimonium.
  • Verzamelen van gegevens over niet meer en nog bestaande Kamers, zowel in Frans Vlaanderen, Nederland als België.
  • Inventarisatie van de Kamers, levenswerk van erevoorzitter Leon Vandevelde , verder uitdiepen en indien mogelijk verder vervolledigen.
  • Samenstellen van een inventaris “kunstwerken uit de Rederijkerij”
   Dit omvat zowel blazoenen als andere archivalia die zich zowel in kerken, musea, archieven als bij particulieren en nog bestaande Kamers bevinden.
  • Op termijn inrichten van een permanent secretariaat met terwerkstelling van een personeelslid
   teneinde deze opgelegde doelstellingen te helpen realiseren op een professionele manier.

 4. Medewerken aan de initiatieven voor de erkenning van het Nederlands als Europese taal
REDERIJKERIJ IS GEEN STILSTAAND WATER,
maar net als cultuur evolueert ze zelf. Ze moet echter waakzaam blijven op alle gebied en optreden als bewaarder
van ons uniek cultureel erfgoed onze eigen TAAL: het NEDERLANDS
en zich blijven verzetten tegen de verdere vervlakking en verloedering van onze cultuur.